Thêm bộ soạn thảo cho phần hiển thị ngắn gọn mod news 3.1

By Phạm Đình Hậu | Nukeviet

May 27

Hướng dẫn dành cho 3.1

Với mục đích căn chỉnh định dạng văn bản cho phần giới thiệu ngắn gọn để các bạn có thể tạo ra các dạng giới thiệu như kiểu sản phẩm hay làm gì đó. bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm vấn đề này. do việc update sau này lên minh sẽ hướng dẫn thế này, tìm từ thay vi tìm số dòng.

Đầu tiên các bạn mở file

modules/news/admin/content.php

1.Các bạn thay đoạn này

$rowcontent[‘hometext’] = filter_text_input( ‘hometext’, ‘post’, ” );

thành đoạn

$hometext = $nv_Request->get_string( ‘hometext’, ‘post’, ” );
$rowcontent[‘hometext’] = defined( ‘NV_EDITOR’ ) ? nv_nl2br( $hometext, ” ) : nv_nl2br( nv_htmlspecialchars( strip_tags( $hometext ) ), ‘<br />’ );

2.Các bạn thêm đoạn 

if ( defined( ‘NV_EDITOR’ ) and nv_function_exists( ‘nv_aleditor’ ) )
{
$editss = nv_aleditor( ‘hometext’, ‘100%’, ‘300px’, $rowcontent[‘hometext’], $uploads_dir_user, $currentpath );
}
else
{
$editss = “<textarea style=\”width: 100%\” name=\”hometext\” id=\”hometext\” cols=\”20\” rows=\”15\”>” . $rowcontent[‘hometext’] . “</textarea>”;
}

vào trước đoạn này

if ( defined( ‘NV_EDITOR’ ) and nv_function_exists( ‘nv_aleditor’ ) )

3. Thêm đoạn

$xtpl->assign( ‘edit_hometext’, $editss );

vào trước đoạn

$xtpl->assign( ‘edit_bodytext’, $edits );

Lưu lại

Tiếp theo các bạn mở file

themes/admin_default/modules/news/content.tpl

Các bạn dùng đoạn này

<tbody>
<tr>
<td>
<div style=”padding:2px; background:#CCCCCC; margin:0; display:block;position:relative”>{edit_hometext}
</div>
</td>
</tr>
</tbody>

Thay cho đoạn

<tbody>
<tr>
<td><textarea name=”hometext” rows=”5″ cols=”75″ style=”font-size:12px; width: 98%; height:100px;”>{rowcontent.hometext}</textarea></td>
</tr>
</tbody>

OK

Nguồn: http://forum.nukeviet.vn

About the Author