Làm form đăng ký riêng VBB

By Phạm Đình Hậu | Tản mạn

Aug 06

Khi làm form cần chú ý insert dữ liệu vào các bảng sau:

– user

– userfield

– usertextfield

About the Author