Sửa lỗi UTF-8 trên MDB2 khi kết nối với SQL Server trong PHP

By Phạm Đình Hậu | PHP

Jan 17

Bài viết dưới đây có thể chỉ là 1 cách tạm thời mà tôi chưa tìm được ra cách khác. Tôi can thiệp vào trực tiếp MDB2:

Tìm đến file: sqlsrv.php trong folder Driver của MDB2.

> Tìm đến funtion _doConnect

> Thêm vào trước: $connection = @sqlsrv_connect($host, $params); -> $params[‘CharacterSet’] = ‘UTF-8’; //Set UTF-8 db

Giải quyết được phần hiển thị UTF-8 trong PHP

Done,

About the Author