Monthly Archives: December 2013

Dec 18

[Note] Cập nhật HQM

By Phạm Đình Hậu | Tản mạn

20.12.2013:

  1. Thay đổi tên table thanks để tránh auto thanks. 2 file ảnh hưởng là: ajax và detail

18.12.2013:

  1. Thay đổi intval của UPDATE users SET seedtime, leechtime trong clearup do giới hạn về kiểu dữ liệu trong update ngày seed và leech.

17.12.2013:

  1. Change table peers type: MEMORY -> MyISAM
  2. Change table users type: MyISAM -> InnoDB
  3. Thêm vào globalfunction: HEX(infohash) = bin2hex(infohash_post) để fix lỗi Tor not regist
  4. Chuyển torrents file vào db