jQuery 1.9 và $.browser.msie

By Phạm Đình Hậu | jQuery

Jul 30

Từ bản jQuery 1.9 đã bỏ đi phần $.browser.msie. Qua tìm trên stackoverflow thấy có phần xử lí như sau:

You could consider including the relevant code from jQuery 1.8 https://github.com/jquery/jquery/blob/1.8.3/src/deprecated.js

File deprecated.js

About the Author