Giải trí

In nội dung trong CKEditor

– Tải thêm plugin cho CK: http://ckeditor.com/addon/print

– Sử dụng:

  1. Cách 1: Thêm button in trên menu
  2. Cách 2: Gọi CKEDITOR.instances[‘editor’].execCommand(‘print’);

Similar Posts