Laravel

Validation Laravel

Nếu không nhập liệu thì không vaild. Sử dụng nullable

Ví dụ:

‘mobile’ => [

‘max: 11’,

‘alpha_num’,

‘nullable’

],

Similar Posts