All Posts by Phạm Đình Hậu

About the Author

Apr 05

Laravel Eloquent JOIN AND SELECT MAX ROW

By Phạm Đình Hậu | Laravel

\DB::table(‘table1 AS t1’)

->leftJoin(\DB::raw(‘(SELECT * FROM table2 A WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM table2 B WHERE A.id=B.id)) AS t2’), function($join) {

$join->on(‘t1.id’, ‘=’, ‘t2.id’);

})->get();

===

\DB::table(‘table1 AS t1’)

->leftJoin(\DB::raw(‘(SELECT MAX(id), col1, col2 FROM table2 GROUP BY col1, col2) as t2’), function($join) {

$join->on(‘t1.id’, ‘=’, ‘t2.id’);

})->get();

 

Dec 27

Lệnh restart – start – stop Nginx , Php-FPM, MariaDB (MySQL), trên Centos 6 và Centos 7

By Phạm Đình Hậu | CentOS

1. Nginx

Trên centos 6:

Restart: service nginx restart

Stop : service nginx stop

Start: service nginx start

Trên centos 7:

Restart: systemctl restart nginx.service

Stop: systemctl stop nginx.service

Start: systemctl start nginx.service

2. PHP-FPM

Trên centos 6:

Restart: service php-fpm restart

Stop : service php-fpm stop

Start:  service php-fpm start

Trên centos 7:

Restart: systemctl restart php-fpm.service

Stop: systemctl stop php-fpm.service

Start: systemctl start php-fpm.service

3. MariaDB (MySQL)

Trên centos 6:

Restart:  service mysql restart

Stop :  service mysql stop

Start: service mysql start

Trên centos 7:

Restart: systemctl restart mariadb.service

Stop:  systemctl stop mariadb.service

Start:  systemctl start mariadb.service

Nguồn: hostingaz.vn

Dec 18

[Note] Cập nhật HQM

By Phạm Đình Hậu | Tản mạn

20.12.2013:

  1. Thay đổi tên table thanks để tránh auto thanks. 2 file ảnh hưởng là: ajax và detail

18.12.2013:

  1. Thay đổi intval của UPDATE users SET seedtime, leechtime trong clearup do giới hạn về kiểu dữ liệu trong update ngày seed và leech.

17.12.2013:

  1. Change table peers type: MEMORY -> MyISAM
  2. Change table users type: MyISAM -> InnoDB
  3. Thêm vào globalfunction: HEX(infohash) = bin2hex(infohash_post) để fix lỗi Tor not regist
  4. Chuyển torrents file vào db
Sep 07

Chuyện ở bến phà

By Phạm Đình Hậu | Ghi chú

Chủ tàu mời mãi mà nhiều người đi và nhiều người không. Nó nghĩ chắc là chủ kiểu gì chả lầm bầm: có 10k chứ mấy mà ki bo. Nhưng Nó thấy: Hơn 10 cái xe máy trên 1 cái tàu nhỏ và người nữa. Không biết có an toàn không. Nó tự nhủ: Chậm 1 lúc để không chậm cả cuộc đời. Nhiều khi không vội được đâu. Và Nó mỉm cười. Nhiều khi Nó hâm như thế đó!!!

1 2 3