Category Archives for "Lập trình"

Jan 17

Sửa lỗi UTF-8 trên MDB2 khi kết nối với SQL Server trong PHP

By Phạm Đình Hậu | PHP

Bài viết dưới đây có thể chỉ là 1 cách tạm thời mà tôi chưa tìm được ra cách khác. Tôi can thiệp vào trực tiếp MDB2:

Tìm đến file: sqlsrv.php trong folder Driver của MDB2.

> Tìm đến funtion _doConnect

> Thêm vào trước: $connection = @sqlsrv_connect($host, $params); -> $params[‘CharacterSet’] = ‘UTF-8’; //Set UTF-8 db

Giải quyết được phần hiển thị UTF-8 trong PHP

Done,

May 28

41 jQuery And CSS Drop Down Multi Level Menu Solutions

By Phạm Đình Hậu | jQuery

Hello again, it’s time for comprehensive programming article. Here you’ll find 38 mainly jquery and CSS based drop-down or just multi level menu tutorials with down loadable files and explanations as well. My favorite here is the first pick – Outside the box with very unique navigation menu. It’s always good to have such reference articles in your bookmarks and when you have to create some really big website with a lot of content and menu sections – just return here. Shorten your developing process with already premade menus, which can be easily modified with little touch of CSS.

preview jquery css multi level drop down menu solutions js ajax css

List Updated: May 11, 2012

Continue reading

May 27

Format CSS code using Dreamweaver

By Phạm Đình Hậu | CSS

You can set preferences that control the format of your CSS code whenever you create or edit a CSS rule using the Dreamweaver interface. For example, you can set preferences that will place all CSS properties on separate lines, place a blank line between CSS rules, and so on.

When you set CSS code formatting preferences, the preferences you select are automatically applied to all new CSS rules that you create. You can, however, also apply these preferences manually to individual documents. This might be useful if you have an older HTML or CSS document that needs formatting.

Note: CSS code formatting preferences apply to CSS rules in external or embedded style sheets only (not to in-line styles)

Set CSS code formatting preferences

1. Select Edit > Preferences.

2. In the Preferences dialog box, select the Code Format category.

3. Next to Advanced Formatting, click the CSS button.

4. In the CSS Source Format Options dialog box, select the options that you want to apply to your CSS source code. A preview of the CSS as it would look according to the options you’ve selected appears in the Preview window below.

Indent Properties With Sets the indentation value for properties within a rule. You can specify tabs or spaces.

Each Property On A Separate Line Places each property within a rule on a separate line.

Opening Brace On Separate Line Places the opening brace for a rule on a separate line from the selector.

Only If More Than One Property Places single-property rules on the same line as the selector.

All Selectors For A Rule On Same Line Places all selectors for the rule on the same line.

Blank Line Between Rules Inserts a blank line between each rule.

5.Click OK.

Note: CSS code formatting also inherits the Line Break Type preference that you set in the Code Format category of the Preferences dialog box.

Format CSS code in a CSS style sheet manually

1. Open a CSS style sheet.
2. Select Commands > Apply Source Formatting.

The formatting options you set in CSS code formatting preferences are applied to the entire document. You cannot format individual selections.

Format embedded CSS code manually

1. Open an HTML page that contains CSS embedded in the head of the document.

2. Select any part of the CSS code.

3. Select Commands > Apply Source Formatting To Selection.

The formatting options you set in CSS code formatting preferences are applied to all CSS rules in the head of the document only.

Note: You can select Commands > Apply Source Formatting to format the entire document according to your specified code formatting preferences.

May 25

25 Beautiful Image Styling Tutorials With CSS,jQuery

By Phạm Đình Hậu | jQuery

Recently I wrote article about post thumbnail and you saw some great examples of image styling. As I wrote there, neat styled images can attract more visitors and you will be more pleasant with them yourself too.

You don’t have to always use Photoshop to style your images. Some cool effects can be achieved trough CSS, jQuery etc too and I strongly suggest you to continue reading to find out how to do it!

preview beautiful image styling tutorials jquery css design

Continue reading

May 20

Xuất hiện mã khai thác từ xa lỗi 0-day mới của PHP 5.4.3 trên Windows

By Phạm Đình Hậu | PHP

Vào hôm qua 18/05, một thành viên có nickname là 0in đã gửi lên trang packetstormsecurity.org một mã khai thác từ xa (remote exploit) lợi dụng lỗ hổng trong hàm com_print_typeinfo của PHP phiên bản 5.4.3 dành cho nền tảng Windows. Trong phần ghi chú, 0in là tác giả của mã khai thác này cho biết, anh ta đã thử nghiệm thành công trên máy Windows XP SP3 được cập nhật đầy đủ các bản vá. Và kết quả là PHP engine sẽ thực thi bất kỳ shellcode nào được chứa trong mã khai thác này.

Hiện vẫn chưa có thông báo và bản vá lỗi chính thức nào từ nhóm phát triển PHP cho lỗi 0-day mới nhất này, nhưng dưới đây là một số biện pháp để hạn chế các rủi ro khác:

• Chặn tất cả các chức năng upload file trong các ứng dụng PHP.
• Sử dụng IPS để lọc các shellcode đã được biết đến, ví dụ các shellcode có trong Metasploit.
• Cập nhật PHP lên phiên bản mới nhất để phòng chống các lỗ hổng khác như CVE-2012-2336 được công bố vào đầu tháng này.
• Sử dụng Host-IPS để chặn bất kỳ các lỗi buffer overflow có thể có trong hệ thống.

(Theo Internet Storm Center (ISC))

Manthang – HVA News

Tham khảo:
http://isc.sans.edu/diary/PHP+5+4+Remote+Exploit+PoC+in+the+wild
http://packetstormsecurity.org/files/112851

Theo: hvaonline.net